Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος   Υδρολογία Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων
Κωδικός  ΔΕΕΠ 108
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Παπαμιχαήλ ΔημήτριοςΓεωργίου ΠανταζήςΚαρπούζος Δημήτριος
ECTS  6
Περιγραφή  

Υδρομετεωρολογία. Υδρολογικός κύκλος και ανάλυσή του. Υδρομετρήσεις και υδρομετρικά δίκτυα. Υδρογράφημα. Πιθανότητα, διακινδύνευση και αβεβαιότητα στην υδρολογική ανάλυση. Πλημμύρες. Διάβρωση εδαφών και μεταφορά φερτών υλών. Ανάλυση και διαχείριση ξηρασίας. Υδρολογική προσομοίωση σε επίπεδο λεκάνης απορροής και GIS. Βασικές έννοιες υπόγειας ροής. Συστήματα γεωτρήσεων και διαχείρισή τους. Ανάλυση δεδομένων δοκιμαστικών αντλήσεων. Αριθμητική προσομοίωση υπόγειας ροής. Εμπλουτισμός υδροφόρων στρωμάτων. Τρωτότητα υπόγειων υδάτων. Προβλήματα υφαλμύρισης αντλούμενων υδροφορέων και μέτρα προστασίας. Μοντέλα και εφαρμογές σε Η/Υ.