ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Χρονοδιάγραμμα

Οι υποψήφιοι για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου.

Η εξέταση της αγγλικής γλώσσας και η συνέντευξη πραγματοποιείται το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται μέχρι την 6η Νοεμβρίου. Η ατομική δήλωση των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας μέχρι την 6η Νοεμβρίου. Τα μαθήματα αρχίζουν την 4η Νοεμβρίου. Τυχόν αλλαγές στις δηλώσεις επιλογής μαθημάτων, γίνονται έως 6 Νοεμβρίου.

Έως την 6η Νοεμβρίου η Γραμματεία ανακοινώνει τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί από λιγότερους από 2 φοιτητές και ως εκ τούτου δεν μπορούν να διδαχθούν.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων και περιλαμβάνουν διαλέξεις, εργαστήρια, φροντιστήρια, ασκήσεις, εργασίες. Η συνολική διάρκεια κάθε διάλεξης όλων των μαθημάτων είναι τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως.

H Γραμματεία κοινοποιεί σε όλους τους διδάσκοντες του πρώτου εξαμήνου τον κατάλογο των φοιτητών κάθε μαθήματος εντός του Νοεμβρίου και αντίστοιχα του δευτέρου εξαμήνου εντός του Μαρτίου.

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται επιβλέπων καθηγητής στο τέλος του πρώτου εξαμήνου ο οποίος παρακολουθεί το ατομικό πρόγραμμα των σπουδών του. Η δήλωση των μαθημάτων του δευτέρου εξαμήνου κατατίθεται μαζί με τον ορισμό του επιβλέποντος.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα μαθήματα του ατομικού προγράμματος σπουδών του κάθε υποψηφίου και την περαίωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο επιβλέπων καθηγητής εισηγείται τη συγκρότηση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής προς τη Συντονιστική Επιτροπή.

 

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2021

Μάιος 2019        Προκήρυξη

18/06/2019

   

Έναρξη αιτήσεων

10/10/2019

   

Λήξη αιτήσεων

11-25/10/2019

   

Εξέταση αγγλικής γλώσσας και συνέντευξη

6/11/2019

   

Λήξη εγγραφών

6/11/2019

   

Λήξη ατομικής δήλωσης μαθημάτων Α' εξαμήνου

4/11/2019

   

Έναρξη μαθήματων Α' εξαμήνου

6/11/2019

   

Λήξη αλλαγών στη δήλωση επιλογής μαθημάτων

6/11/2019

   

Ανακοίνωση μαθημάτων που δεν θα διδαχθούν

20-28/02/2020

   

Λήξη δήλωσης επιβλέποντος καθηγητή και μαθημάτων Β' εξαμήνου

02/03/2020

   

Έναρξη μαθημάτων Β' εξαμήνου