ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Κριτήρια επιλογής και διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας από τα οποία προκύπτει ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε υποψηφίου (με μέγιστο συνολικό άθροισμα 100 μορίων):
 
Ι. Γενικός Βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος (μέγιστο 50 μόρια)
 
Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Ο βαθμός Χ 5 Χ συντελεστής (πενταετή φοίτηση ΑΕΙ=1, τετραετή φοίτηση ΑΕΙ=0.8, ΤΕΙ: 0.6)
 
ΙΙ. Η συνάφεια των σπουδών (μέγιστο 35 μόρια)
 
Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Α) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος» και Γεωργικής Μηχανικής Γ.Π.Α., και άλλων Π.Σ. της αλλοδαπής με ίδιο αντικείμενο: 35 μόρια, Β) Πτυχιούχοι Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ άλλων κατευθύνσεων ή άλλων Τμημάτων Γεωπονίας : 28 μόρια, Γ) Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης: 27 μόρια, Δ) Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης: 24 μόρια, Ε) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.: 18 μόρια.
 
Στο βαθμό συνάφειας προστίθενται 0.2 μονάδες για κάθε μάθημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. και 0.6 μονάδες για την πτυχιακή διατριβή, σε περίπτωση που αυτή είναι στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Μέγιστος βαθμός συνάφειας για πτυχιούχους: Γεωπονικών Τμημάτων άλλων κατευθύνσεων: 29 μόρια, Μη Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης: 28 μόρια, Μη Γεωπονικών Τμημάτων 4ετούς φοίτησης: 25, Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.: 19 μόρια.
 
ΙΙΙ. Η προσωπική συνέντευξη και άλλα προσόντα (μέγιστο 15 μόρια)
 
Λαμβάνεται υπ’ όψιν: Α) Η προσωπική συνέντευξη (6 μόρια), Β) Το σύντομο σημείωμα που υποβάλλεται με τα δικαιολογητικά (3 μόρια), Γ) Η διαθέσιμη ερευνητική ή επαγγελματική πείρα του υποψηφίου στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., ή γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας ή ύπαρξη δεύτερου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος που θα πρέπει να πιστοποιούνται με σχετικές βεβαιώσεις (μέγιστο 4) και Δ) Οι δυο συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή ή σοβαρή ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 2 μόρια: 1 x 2).
 
Εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει σύνολο μορίων άνω των 50.