ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό έτος 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος" (Soil, Water, Energy Resources and Agricultural Environment Management), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Α΄114).

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, η οποία αφορά στην εμπέδωση βασικών και προχωρημένων αρχών, γνώσεων, μεθόδων και δεξιοτήτων στις επιστήμες της Εδαφολογίας, της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων στη Γεωργία, της Μηχανικής Βιοσυστημάτων και της Προστασίας του Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. Σκοπός είναι η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού για στελέχωση της διοίκησης, έρευνας, εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών, µε άμεσες και έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην ενίσχυση της γεωργικής έρευνας στην Ελλάδα που θα συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στην στήριξη του έργου των γεωπόνων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία γενικά, οδηγώντας στην ανάπτυξη της χώρας.

Επιπλέον, μέσω του Π.Μ.Σ. μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται να έχουν οι απόφοιτοι όπως: (α) ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού, (β) προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων, (γ) ορθολογική χρήση λιπασμάτων, (δ) ορθολογική διαχείριση γεωργικών αποβλήτων με σκοπό τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, (ε) δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή, (στ) χρήση αποβλήτων, υποπροϊόντων κ.λπ. για τους σκοπούς της κυκλικής βιο-οικονομίας, (ζ) μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (η) διαχείριση των ενεργειακών πόρων.

Τα προηγούμενα επιτυγχάνονται με τη θεωρητική, εργαστηριακή και πρακτική εκπαίδευση-κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση εδαφικών, υδατικών και ενεργειακών πόρων σε σχέση με τη γεωργική παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι γνώσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για τους νέους επιστήμονες και θα μπορούν να τις αποκτήσουν στη χώρα μας.

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. γίνεται χωρίς δίδακτρα.

 

Ο Διευθυντής

Ιωάννης Υψηλάντης