Πληροφορίες Μαθήματος

 

Τίτλος  

Γεωπληροφορική  

Κωδικός  ΔΕΕΠ 116
Τύπος   Επιλογής
Διδάσκοντες    Αλεξανδρίδης Θωμάς
ECTS  6
Περιγραφή  

Θεωρητικό υπόβαθρο γεωπληροφορικής και χωρικής ανάλυσης: μοντέλα χωρικών δεδομένων, ποιότητα δεδομένων, προβλήματα κλίμακας, γεωστατιστική, τοπολογία. Συλλογή, ανάλυση και απεικόνιση γεωγραφικών δεδομένων. Σχεδίαση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων. Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ): διαχείριση χωρικών δεδομένων, χωρική ανάλυση (υπέρθεσης, γειτνίασης), δημιουργία και ανάλυση συνεχούς επιφάνειας με μεθόδους χωρικής παρεμβολής, υποστήριξη λήψης αποφάσεων, στοιχεία θεματικής χαρτογραφίας και χαρτογραφική απόδοση. Εφαρμογές γεωπληροφορικής στη μοντελοποίηση και διαχείριση εδαφικών, υδατικών πόρων και αγροτικού περιβάλλοντος.